Privacy Policy

Privacy policy voor Losato, eigenaar van www.losato.be


1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.losato.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.


2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.losato.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.


3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Losato en specifiek www.losato.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is tom@losato.be.


4) Monitoren gedrag bezoeker

www.losato.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte startpagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.


5) Gebruik van cookies

www.losato.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.


6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.Algemene voorwaarden

 

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die door tuinaannemingen LoSaTo worden uitgevoerd. Door het ondertekenen van de offerte, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, ….. zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt de opdrachtgever geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.
  Het elektronisch verzenden van een akkoord met onze offerte door de klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening, tussen de klant en Tuinaannemingen LoSaTo, deze heeft dezelfde waarde als een geschreven handtekening tot bewijs van akkoord met onze offerte.
 2. De offerte is slechts geldig voor dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk door Tuinaannemingen LoSaTo anders en uitdrukkelijk vermeld. Na deze termijn zijn de prijzen vatbaar voor wijzigingen zonder verwittigingen.
 3. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient een derde van het factuurbedrag betaald te worden bij ondertekening van onze offerte, een derde bij aanvang van de werken en een derde bij einde der werken.
 4. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele betalingskosten zullen steeds ten laste vallen van de Opdrachtgever, zodat het factuurbedrag steeds netto op rekening van Tuinaannemingen LoSaTo komt. In geval van niet betaling binnen de hierboven vermelde termijn zal op het verschuldigd bedrag een intrest betaald worden van 1% per maand vertraging zonder dat enige aanmaning vereist is. Daarenboven zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling,verhoogd worden met een som van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten, dit buiten de eventuele gerechtskosten. Alle eventuele gerechtskosten zijn eveneens ten laste van de Opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft Tuinaannemingen LoSaTo het recht de uitvoering van haar prestaties te schorsen zo één van haar facturen niet tijdig werd betaald en dit tot volledige aanzuivering van de openstaande bedragen.De schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkel verstrijken van de vervaltermijn, zonder enige verdere formaliteit.
 5. Geleverde materialen blijven eigendom van Tuinaannemingen LoSaTo zolang het volledig verschuldigd bedrag niet vereffend is. Bij niet-betaling heeft Tuinaannemingen LoSaTo het recht de materialen terug te nemen op kosten van de opdrachtgever. Het materiaal van Tuinaannemingen LoSaTo  is enkel gedekt voor de eigen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. De klant is verantwoordelijk voor het toezicht op en de bescherming van de geleverde en/of geplaatste materialen vanaf het ogenblik van hun levering of plaatsing. De klant neemt alle maatregelen om het materiaal in goede staat te houden om daden van vandalisme of diefstal te verhinderen.
 6. Klachten met betrekking tot de aan de opdrachtgever overgemaakte facturen of geleverde diensten dienen binnen een termijn van 8 dagen bij ons toe te komen middels een aangetekend schrijven, tijdstip waarna er geen klachten meer aanvaard worden. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichtingen.
 7. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 8. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.
 9. Tuinaannemingen LoSaTo is niet aansprakelijk voor de schade welke ontstaat ingevolge de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.
 10. Indien de opdrachtgever na akkoord de offerte vernietigt of de uitvoering van de aangenomen werken verhindert en/of onmogelijk maakt zal hij ten titel van schadevergoeding voor winstderving en gemaakte kosten, aan Tuinaannemingen LoSaTo een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 50% van het totaal der factuur.
 11. Tuinaannemingen LoSaTo kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Tuinaannemingen LoSaTo of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte diensten.Wij zijn slechts aansprakelijk voor gebreken aan onze uitvoeringen tengevolge van materiaal- en uitvoeringsfouten.Klachten door ons gegrond bevonden kunnen alleen door ons ter plaatse hersteld worden.Herstellingen uitgevoerd door derden in opdracht van de opdrachtgever zullen niet aanvaard worden.Tot vergoeding van kosten, schade en interesten welke als direct of indirect gevolg zijn van gebreken aan werken zijn wij niet verplicht.
 12. Planten vallen enkel en alleen binnen garantie in zo verre er met Tuinaannemingen LoSaTo een onderhoudscontract tussen de opdrachtgever enTuinaannemingen LoSaTo werd afgesloten waarbij Tuinaannemingen LoSaTo de totale zorg van de planten op zich neemt vanaf de levering en voor een bepaalde duur. In alle andere gevallen wordt geen garantie verstrekt op planten en is het risico op uitval, sterfte, abnormale groei, ziekte,… vanaf de levering voor rekening van de opdrachtgever.
 13. Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:Schade,gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht zoals vorst,overstroming, hoge grondwaterstanden,droogteperiodes,hitte,brandschade, …… Ingrepen uitgevoerd door de opdrachtgever of een onbevoegde derde.Vroegtijdige slijtage of schade te wijten aan abnormaal gebruik.Bij de aanleg van gazons is Tuinaannemingen LoSaTo geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden die de groei van het gazon kunnen verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn meerkosten en volledig ten laste van de klant.Onkruidgroei in net gezaaide gazons.Schade,gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht kunnen nooit reden zijn tot het niet betalen van facturen of vertragingen in betalingstermijnen.
 14. In geval van betwisting, is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing,en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.
 15. Door de COVID epidemie is Tuinaannemingen LoSaTo niet verantwoordelijk voor eventuele prijsschommelingen, niet leverbare producten of te laat geleverde grondstoffen.
 16. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.